درباره کلیک

همه چیز با یک تجربه تلخ شروع شد و به یک نوآوری ختم شد.

01.jpg
02.jpg

هدف ما

پلتفارمی که در آن افراد می توانند هر چیزی را با بهترین تجربه به دست آورند، و همچنان بازکردن مرزهای جدیدی برای رشد و موفقیت فروشندگان و کسب و کارها.

چگونه شروع شد

سال 2014 بود، پس از قدم زدن در ده‌ها فروشگاه کفش، مسیح ناامید شده بود از اینکه هنوز نتوانست همان طرح کفشی را که در اینترنت دیده بود پیدا کند. فردای آن روز در اتاقک دفترش، به آن ناامیدی که از سر گذرانده بود به یاد آورد و به افرادی فکر کرد که در حین جستجوی محصولات مورد نیاز خود در بازار با همین مشکل روبه رو می شوند. بعد از مدتی سوالی در ذهنش خطور کرد! چه می شد اگر پلتفارمی وجود می داشت تا می شد هر چیز را به هر کسی انتقال داد. از بوت گرفته تا _____________. همین سوال ساده، کلیدی بود برای Click.af و در طول مسیر دلیل و هدفی شد برای اینکه چرا اینجا هست.

03.jpg

هدف ما

پلتفارمی که در آن افراد می توانند هر چیزی را با بهترین تجربه به دست آورند، و همچنان بازکردن مرزهای جدیدی برای رشد و موفقیت فروشندگان و کسب و کارها.

02.jpg

چگونه شروع شد

سال 2014 بود، پس از قدم زدن در ده‌ها فروشگاه کفش، مسیح ناامید شده بود از اینکه هنوز نتوانست همان طرح کفشی را که در اینترنت دیده بود پیدا کند. فردای آن روز در اتاقک دفترش، به آن ناامیدی که از سر گذرانده بود به یاد آورد و به افرادی فکر کرد که در حین جستجوی محصولات مورد نیاز خود در بازار با همین مشکل روبه رو می شوند. بعد از مدتی سوالی در ذهنش خطور کرد! چه می شد اگر پلتفارمی وجود می داشت تا می شد هر چیز را به هر کسی انتقال داد. از بوت گرفته تا _____________. همین سوال ساده، کلیدی بود برای Click.af و در طول مسیر دلیل و هدفی شد برای اینکه چرا اینجا هست.

03.jpg

هدف ما

پلتفارمی که در آن افراد می توانند هر چیزی را با بهترین تجربه به دست آورند، و همچنان بازکردن مرزهای جدیدی برای رشد و موفقیت فروشندگان و کسب و کارها.

02.jpg

چگونه شروع شد

سال 2014 بود، پس از قدم زدن در ده‌ها فروشگاه کفش، مسیح ناامید شده بود از اینکه هنوز نتوانست همان طرح کفشی را که در اینترنت دیده بود پیدا کند. فردای آن روز در اتاقک دفترش، به آن ناامیدی که از سر گذرانده بود به یاد آورد و به افرادی فکر کرد که در حین جستجوی محصولات مورد نیاز خود در بازار با همین مشکل روبه رو می شوند. بعد از مدتی سوالی در ذهنش خطور کرد! چه می شد اگر پلتفارمی وجود می داشت تا می شد هر چیز را به هر کسی انتقال داد. از بوت گرفته تا _____________. همین سوال ساده، کلیدی بود برای Click.af و در طول مسیر دلیل و هدفی شد برای اینکه چرا اینجا هست.

03.jpg

چه ارائه می دهیم

05.jpg

سودا خانه

به نرخ عمده + ده پیش خانه

07.jpg
06.jpg

بسته های کمکی

کمک به نیازمندان

بسته ای را انتخاب کن + آنلاین بپرداز + به نیازمندش برسان